Siklós parkolási rendelet 2009.01.01-től 2012.02.15-ig

 

Siklós Város Önkormányzatának

21/2005 (VI.27.) rendelete

 

a fizető parkolóhelyek működtetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a fizető parkolóhelyek működtetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

Általános rendelkezések

1.§

 

          (1)[1] A rendelet területi hatálya a felsorolt siklósi területekre (parkoló zóna) terjed ki:

 

–        Felszabadulás u. 1. és 51. közötti útszakasz mindkét oldala

–        Felszabadulás u. 51.-59. szám előtti parkoló,

–        Felszabadulás u. 78. és a Dózsa György u. 15. közötti útszakasz,

–        Dózsa György utca Szabadság utca és Táncsics utca közötti szakasza,

–        [2]

–        Baross Gábor u. 3. és a Kossuth tér 1. közötti útszakasz,

–        Baross Gábor utcai újságos pavilon melletti parkoló,

–        A KRESZ 17. §. e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt területeken belül azokra a parkolókra és a közutaknak arra a szakaszára (parkolóhelyek), ahol a várakozást útburkolati jel, közúti jelzőtábla, illetve a KRESZ nem tiltja.

(2)   Az önkormányzat az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt területein lévő parkoló zónát fizető parkoló zónává nyilvánítja.

(3)   A fizető parkoló zónát „Parkoló zóna” jelzőtábla és a fizetésre utaló kiegészítő tábla jelöli.

2.§

 

            (1) A fizető parkoló zónát igénybe vevők parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi időpontokban:

Hétfőtől péntekig  8-17 óráig

Szombaton           8-14 óráig

(2)               Nemzeti ünnepeken a fizető parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe.

 

 

Parkolási díj

 

3.§

 

            (1)[3]      A parkolási alapdíj összege az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt fizető parkoló zónában egységesen 140.-Ft/óra.

(2)       A minimálisan megfizetendő parkolási idő: 30 perc.

 

4.§

 

            (1)       A parkolási díj őrzést vagy más szolgáltatást nem foglal magában.

(3)               Az 1.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak az önkormányzat és az üzemeltető közös engedélyével parkoló használati díj megfizetésével lehet.

5.§

 

            (1)       Az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolóhelyek üzemeltetésével az önkormányzat üzemeltetési szerződésben erre alkalmas vállalkozót bíz meg.

(2)[4]      Üzemeltető jogosult parkolójegyek, engedélyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelelő igénybevételének ellenőrzésére. A parkolási díj a parkolójegy-kiadó automatáknál vagy mobil telefonos úton fizethető meg. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, mobiltelefonon keresztül történt regisztrálás, engedély, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A pótdíj kiszabására illetve beszedésére az üzemeltető jogosult. Az üzemeltető a díjak, pótdíjak jogi úton történő érvényesítése során igényelheti költségeinek átalánydíjas megtérítését.

(3)[5]      Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott parkolási zónában várakozó gépkocsi vezetője köteles a gépkocsitól való eltávozás előtt a parkolójegyet előre megváltani, és a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a gépjárművön belül az első szélvédő mögött, a műszerfalon, ellenőrizhető módon elhelyezni.

(4)               Az üzemeltető parkoló ellenőrének vagy közterület-felügyelőnek kérésére fel kell mutatni a parkolóhely igénybevételére jogosító parkolójegyet, engedélyt, bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát.

Mentességek, kedvezmények

6.§

 

            (1)       Parkolóhely igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött bérlet váltható.

            (2)       Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott területeken állandó lakással és személygépkocsival rendelkező (tulajdonos, üzembentartó vagy lízingelő) személyek részére, amennyiben a lakásukhoz nem tartozik házon belüli gépkocsi tárolási lehetőség – udvar vagy garázs – lakásonként 1 darab kedvezményes bérlet adható ki. A kedvezményes bérlet díja: 5.000,-Ft/év.

(3)[6]      [7]Az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolási zónában parkolásra jogosító havi, vagy éves parkolási bérletet bárki vásárolhat. A havi parkolási bérlet díja 7.000.-  Ft/hó, az éves parkolási bérlet díja 70.000.- Ft/év.

(4)       A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 800.-Ft/db

(5)       Az 1. § (1) bekezdésben megjelölt területeken működő üzletek, illetőleg intézmények ellátását biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat ellátásának időtartamára díjmentesen vehetik igénybe a parkolóhelyeket folyamatos rakodás céljára.

(6)       Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványával rendelkező személy által vezetett jármű, illetve az őt szállító jármű, ha a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezik.

(7)    Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt gépjármű.

(8)     Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató jármű.

(9)      Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott járműve.

(10)           [8]     Délelőtt 9 óráig, illetve délután 15 órától mentesül a parkolási díj megfizetése alól a Dózsa György úti Óvodába és a Városi Bölcsődésbe beíratott gyermek szülője, ha az intézmények előtti parkoló zónában (Dózsa György utca Szabadság utca és Táncsics utca közötti szakasza, illetve a Dózsa György u. 1.-11. között) várakozik járművével, és abban a szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezi  az üzemeltető által, rendszámra kiállított igazolást. Az igazolásért 1.000 Ft/év kezelési költséget jogosult felszámítani az üzemeltető.

 

Pótdíj

7.§

 

            (1)       A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételéért a 3.§ (1) bekezdése szerinti alapdíjat és pótdíjat kell fizetni.

            (2)       A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételének minősül:

a.)    a parkolóhely érvényes jegy, bérlet, engedély illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele

b.)    a parkolójegy, bérlet vagy a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa nincs a gépjárművön belül az első szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezve

(3)       A pótdíj mértéke az 3.§ (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű parkolási alapdíj

a.) 12-szerese, amennyiben azt a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 3 napon belül befizeti.

b.) 40-szerese, amennyiben a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 3-20 napon belül befizeti.

c.)    50-szerese, amennyiben azt a kötelezett a jogosulatlan igénybevételtől számított 20 napon túl fizeti be.

(5)               [9]A díjfizetés, a pótdíj megfizetésének elmulasztásáért a jármű forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója, tulajdonosa egyetemlegesen felelős. A jogkövetkezmények érvényesítésére az üzemeltető jogosult.

(6)               A fizető parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevevő járművön az üzemeltető fizetési felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, időpontját, a gépjármű rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó tudnivalókat kell feltüntetni.

(7)               Akinek a 6.§ (1) bekezdés szerinti kedvezményes bérlete van, és az erre vonatkozó jogosultsága megszűnik, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

 

Záró rendelkezések

8.§

 

            (1)       Ez a rendelet 2005. július 15.-én lép hatályba.

 

 

Elfogadva: 2005. június 24.

 

 

 

 

Dr. Marenics János                                                                        Nádoriné dr. Rohi Éva

   polgármester                                                                                           jegyző

 

 

 

Kihirdetve: 2005. június 27.

 

 

 

 

                                                                                                          Nádoriné dr. Rohi Éva

                                                                                                                      jegyző[1]    A bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.

[2]    A francia bekezdés szövegét (Központi Étterem előtt) a 19/2006. (VI.30.) számú rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálybalépés 2006. július 1.

[3]    A bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.

[4]    Az 5. §. (2) bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.

[5]    Az 5. §. (3) bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.

[6]    A bekezdés szövegét a 26/2005. (VIII.10) számú rendelet módosította. Hatálybalépés: 2005. VIII. 15.

[7]    A 6. §. (3) bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.

[8]    A bekezdés szövegét a 26/2005. (VIII.10.) számú rendelet állapította meg. Hatálybalépés 2005. VIII. 15.

[9]    A 7. §. (5) bekezdés szövegét a 24/2008. (XII. 19.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés 2009. január 1.