Pécsi parkolási rendelet 2008.12.15-től 2011.11.01-jéig

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

44/2008. (12. 15.) rendelete

a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről

 

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint az 1988. évi I. tv. 3. § /1/ bekezdésében és a 15. § /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási határain belül kijelölt parkolóhelyek ésszerű hasznosítása és a világörökséget is magába foglaló történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú övezeteinek a közúti közlekedés károsító hatásaitól való megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

A rendelet hatálya

1. §[1]

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott várakozási célú területek

a) korlátozott forgalmú övezetekből

b) fokozottan korlátozott sétáló övezetekből,

c) fokozottan korlátozott gyalogos övezetekből,

d) parkolózónákból

tevődnek össze.

(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező gépjárműre és azok üzembentartójára.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre,

b) az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá a halottszállító gépjárművekre,

c) a sárga villogó figyelmeztető jelzést jogszerűen használó kommunális szolgáltató járművekre,

e) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire.”

(5) Díjfizetés nélkül jogosultak a korlátozott forgalmú övezetbe behajtani, ott tartózkodni, valamint a parkolózónákban várakozni a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottak, illetve az őket szállítók, amennyiben gépjárműveiket az engedélyesek érdekében használják.

 

Fogalom meghatározások

2. §

 

/1/ E rendelet alkalmazásában:

a) korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. § /1/ bekezdés n) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával kijelölt terület, amelyben a behajtás engedélyhez kötött, a történelmi belváros közterületeit foglalja magában és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött,

b) A fokozottan korlátozott sétáló övezet: a KRESZ 14. § /1/ bekezdés n.) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos”, a KRESZ 15. § /1/ bekezdése szerint „Megállni tilos”, „Kivéve áruszállítás 7.00 – 10.00 óráig” jelzőtáblával kijelölt terület, mely a történelmi belváros kiemelt közterületeit foglalja magába és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött.

c) Fokozottan korlátozott gyalogos övezet: a KRESZ 13. § /1/ bekezdés g) pontja szerint „Gyalogos övezet (zóna)” táblával kijelölt terület, mely a korlátozott forgalmú övezeten belül is fokozott védelmet élvez és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött,

d) parkolózónák: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.[2]

 

e) jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetben, illetve a parkolási zóna övezetekben van és saját (vagy házastárssal közös) tulajdonú, lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre.

f) jogosított magánszemély: akinek állandó lakóhelye, vagy garázsa van a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetekben van és a saját (vagy házastárssal közös tulajdonú) jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tulajdonában álló, lízingelt vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel állandó teljeskörű meghatalmazással rendelkezik, valamint a meghatalmazást adó, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet alkalmazottja, a meghatalmazás, illetve az alkalmazotti jogviszony tartamára.

g) jogosult intézmény: a rendelet területi hatálya alá tartozó területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy, gazdálkodási tevékenységet folytató székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (alapítvány, egyesület, kamara stb.), a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművei tekintetében,

h) gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II/b. pontja szerinti jármű,

i) Intézmény dolgozói:

    a) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magánparkolóhelyet biztosít.

    b) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magán parkolóhelyet nem biztosít, de a gépjármű a dolgozó tulajdonában van.

j) közterület-kezelő: Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt.,

k) üzemeltető: a közterület kezelője, vagy megbízottja,

l) magánparkoló: a jogosult magánszemély és a jogosult intézmény tulajdonában (használatában) álló ingatlan vagy ingatlanrész ( így különösen a belső udvar, kapualj), amely a saját gépjármű(vek) parkolási lehetőségét biztosítja.

m) világörökségi zóna: a belvárosnak a rendelet 1. sz. melléklete I/1. pontjában megjelölt azon övezete, amelyet a Világörökség részének nyilvánított ókeresztény temető környezetének a közúti forgalom ártalmaival szemben az önkormányzat különös védelemben részesít, tekintettel az Európai Unióhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra is. A jelzőtáblával jelölt Világörökségi Zóna e rendelet szempontjából korlátozott forgalmú övezetnek minősül.

n)[3] gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.

 

 

/2/ A korlátozott, fokozottan korlátozott sétáló és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás feltételeinek biztosítása, illetőleg a fizető parkolók üzemeltetése a közterület-kezelő feladata.

 

 

Behajtás a történelmi belváros korlátozott és fokozottan

korlátozott forgalmú övezeteibe

3. §

 

/1/ A történelmi belvárosnak az e rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt területei korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetnek minősülnek.

 

/2/ A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetbe behajtani csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és ingatlan-fenntartási vagy közfeladat ellátására vonatkozó, vagy az e rendeletben meghatározott egyéb, a közterület-kezelő által díj ellenében, illetve díjfizetés nélkül kiadott behajtási engedély alapján lehet.

A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni.

A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetekbe történő behajtás díjait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.[4]

 

/3/ Aki a korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetekbe e rendeletben meghatározott engedély nélkül, az engedély jogosultságaitól eltérően hajt be, vagy tartózkodik, továbbá ha a behajtási engedélyben meghatározott időt – 1 óránál rövidebb fizetés esetén 5 perccel, 1 órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel – túllépi, 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.[5]

 

4. §

 

/1/ A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási bérletet kell biztosítani a jogosult intézményeknek és a jogosított magánszemélyeknek és abban az övezetben, amelyben állandó lakóhelyük, székhelyük, (telephely, fióktelep is) található.

A jogosult és jogosított magánszemélyek csak egy övezetre jogosultak behajtási bérletet igényelni. A jogosult vagy jogosított lakásonként, lakóingatlanonként maximum kettő darab behajtási bérletet igényelhet, a 2. sz. mellékletben meghatározott áron.

A jogosultak az engedélyen megjelölt korlátozott forgalmú övezetbe behajthatnak, de közterületen csak akkor tartózkodhatnak (álló gépjárművel), ha a gépjármű elhelyezése garázsban, saját területen, (ideértve bérlet vagy egyéb jogcím alapján használt területet is) nem biztosítható.

 

/2/ A korlátozott forgalmi övezetekbe – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító engedéllyel (ideértve az egy közterületi rendezvény esetén a többszöri behajtást is), vagy napi behajtási engedéllyel, továbbá a jogosult intézményeknek a rendszeres áruszállításra (folyamatos rakodás mellett legfeljebb 20 perc időtartamra) és saját területen történő parkolásra adott behajtási engedéllyel vagy e rendeletben meghatározott egyébb engedéllyel lehet behajtani. Az eseti vagy napi behajtásra szóló engedély időbeni korlátozással is kiadható a Király utcába és a Ferencesek utcájába 7.00 – 10.00 óráig, a Citrom utcába, a Graz és Fellbach térre 7.00 – 10.00 és 18.00 – 20.00 óra között.[6]

 

/3/    a) Az Irgalmasok u., a Városház köz, a Boltív köz és Kazinczy u., valamint a Citrom u., Graz, Fellbach és Jókai tér jogosult magánszemélyei és intézményei számára a hozzájuk legközelebb eső parkoló zóna  legközelebbi szektorának a használatára vonatkozó kedvezményes éves parkolóbérletet kell biztosítani. A Mátyás király és Teréz utca jogosult magánszemélyei behajtási bérlet helyett – e bekezdésben foglaltak szerint – kedvezményes éves parkoló bérletet igényelhetnek a hozzájuk legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorának a használatára.

b) Az Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervízútja felett elhelyezkedő Vilmos utca, Nyíl utca, Nyíl köz, Mecsek utca jogosult magánszemélyei és intézménye részére behajtási bérletet kell biztosítani a 4. sz. korlátozott forgalmú övezetre (az engedély álló gépjárművel közterületi tartózkodásra nem jogosít).

 

/4/ A korlátozott forgalmú övezetbe behajthat és díjfizetés nélkül várakozhat:

a) taxi és a tehertaxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz, valamint a rakodáshoz szükséges legfeljebb 1 óra időtartamra,

b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig, a közterület-kezelő által „sürgősségi betegellátás” megjelöléssel a behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjnak megfelelő költségtérítés ellenében kiállított, órával ellátott engedély alapján. Az engedélyt a közterület-kezelő a jegyző átirata alapján adja ki.

c) a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig a közterület-kezelő által költségtérítés ellenében órával ellátott engedély felhasználásával. Az engedély díja megegyezik a behajtási bérlet pótlásának és cseréjének díjával. Családonként egy db gyermek szállítására vonatkozó engedély igényelhető.

A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon 06.30 és 09.00 óra között illetve 12.00 – 18.00 óra között jogosít a behajtásra. A gyermek szállítói engedély a bölcsődés, óvodás , általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használók pótdíjat köteles fizetni.

 

/5/ Az /1/, /2/ és a /6/ bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a tartózkodás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű (első) szélvédő üvege mögött (a műszerfalon) – elhelyezett órán jelezni kell. Az óra jelzését a jármű eltávozása és az övezet elhagyása nélkül megváltoztatni tilos.

 

/6/ A Király utca és Ferencesek utcája korlátozott forgalmú övezetében lakó jogosult magánszemélyek saját területen történő parkolás céljából behajthatnak. Akik a gépkocsi tárolást saját területen nem tudják biztosítani, közterületi tartózkodásra is jogosító behajtási bérletet válthatnak a legközelebbi korlátozott forgalmú övezetbe.

 

/7/ A korlátozott és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekbe díjfizetés nélkül hajthatnak be az üzemeltető és az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és a rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei.

 

/8/ A korlátozott övezetekbe engedély alapján behajthat:

a) a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magán-parkolóhelyének megközelítése céljából,

b) magánparkolóval nem rendelkező intézmény vagy magánszemély áruszállítás, szolgáltatás céljából,

c) a korlátozott övezetekben telephellyel, székhellyel magán parkolóval, nem rendelkező közüzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljából, kivéve a hibaelhárítást,

d) más személy előzetesen beszerzett eseti engedély alapján,

e) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig.

 

5. §

 

/1/ A korlátozott forgalmú övezetben lakó jogosult magánszemélyek és intézmények részére – kérelemre – a 4. § /1/ bekezdésében megjelölt behajtási bérletet a közterület-kezelő az igényjogosultság igazolása után adja ki.

 

/2/ A 4. § /1/ bekezdésében meghatározott jogosultaknak – kérelemre – az üzemeltető a 10. § /6/ bekezdésben megjelöltek szerint biztosít parkoló bérletet.

 

/3/ A fokozottan korlátozott övezetbe tartozó Jókai téren, az Esze Tamás utcában, a Király utcában, a Ferencesek utcájában, a Citrom utcában a behajtást korlátozó műszaki gát alkalmazható, melynek megépítése esetén a behajtást a magánparkolóval rendelkező jogosultak részére biztosítani kell.

 

/4/ A rendelet „Pécs Város korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (sétáló, gyalogos) övezetei” című 1. sz. melléklete I. pontjának 1-4. alpontjaiban meghatározott területekre szóló behajtási engedély – a jogosult, a jogosított magánszemélyek és az intézmény magánparkolóhelyének a megközelítése céljából történő behajtás eseteit kivéve – napi 9 óra, az 5.) és a 6.) pontokban meghatározott területekre pedig napi 4 óra időtartamot nem haladhatja meg.[7]

 

6. §

Díjmentesség, díjkedvezmények

 

/1/ A Polgármester átirata alapján, amely tartalmazza a jogosult nevét, a gépjármű rendszámát, és a kérelem jogcímét a rendelet 1. számú melléklete 1., 2. és 3. számú korlátozott forgalmú övezetébe behajthatnak és a kezelő által kiadott igazolvánnyal tartózkodhatnak, a parkolóövezetbe díjmentesen parkolhatnak az alábbiak:

a)   Baranya Megyében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők  mandátumuk lejártáig;

b)   Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők  mandátumuk lejártáig[8]

c)      Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői és a kisebbségi képviselők  a megbízatás lejártáig;

d)[9] a Baranya Megyei Közgyűlés megválasztott képviselői a megbízatásuk lejártáig,

e)[10] a pécsi székhelyű tiszteletbeli konzulok,

f)[11] Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főépítésze a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig;

g)[12] Baranya Megye Közgyűlésének Elnöke, Alelnöke és Főjegyzője részére;

h)[13] Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  egy gépkocsija;

i)[14]  Az illetékes Közigazgatási Hivatal vezetője

j)[15] A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetben és parkolózónában székhellyel rendelkező többségi tulajdonú önkormányzati cégek vezetői részére 1 gépkocsira.

k)[16] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló hivatali feladatokat ellátó gépkocsik,

l)[17] olyan Pécs Város területén tevékenykedő személy vagy szervezet, aki/amely a Város számára közérdekű tevékenységet végez,(pl. városfejlesztési, oktatási, tudományos, kulturális, karitatív, rendvédelmi, önkormányzati, továbbá a vallásgyakorlást elősegítő).

 

/2/ Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, valamint az önkormányzat és szervei „A” díjosztályba tartozó gépjárműveire és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db „A” díjosztályba tartozó gépjárművére – kérelemre – polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a behajtási bérletet kiadni.

 

/3/ A Polgármester írásbeli kérelemére Pécs Holding Zrt. a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott települések polgármesterei számára díjmentes behajtási eseti engedélyt adhat.

 

/4/ Az díjmentes és csökkentett díjú behajtási és parkolási igazolványt a Pécs Holding Zrt. személyre vonatkozóan bocsátja ki.[18]

Személyenként 1 db parkolási igazolvány adható.

 

/5/ A 6. §-ban meghatározott természetes személyek részére díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány akkor adható, ha a kérelemben meghatározott személygépkocsi a kérelmező tulajdonát képezi, vagy üzemeltetésében áll.

 

/6/ A Pécs Holding Zrt. az ingyenes behajtási és parkolási igazolványok kiadásáról nyilvántartást vezet.    

 

/7/ A díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolványra jogosultak részére a díjmentes parkolásra jogosító igazolvány kiállítási díj ellenében állítható ki, illetve érvényesíthető.

Az igazolvány kiállítási és nyilvántartási díja 3.500,-Ft/év. Amennyiben az adott évben a díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolvánnyal már rendelkező kérelmező az érvényesség időtartama alatt gépkocsit cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni.

A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes.

 

/8/ A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány használata másra nem ruházható át. Aki a díjmentes parkolásra jogosító igazolványt nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak igazolványa érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül.

 

/9/ A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvánnyal rendelkező a 6. §-ban meghatározott természetes személy a lakcímében, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában bekövetkezett változást, valamint az igazolvány elvesztését tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Pécs Holding Zrt.-hez. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az igazolvány érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül.

 

/10/ A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött (a műszerfalon), kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

 

/11/ A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolvány mintáját e rendelet 6.  számú melléklete tartalmazza.

 

 

Fizető parkoló zónák és a parkoló helyek használata

7. §

 

Az önkormányzat a rendelet 3. számú mellékletében Pécs város megjelölt területein lévő parkolózónákat fizető parkoló zónákká nyilvánítja.

8. §

 

A fizető parkolókat az önkormányzat három parkoló zónába sorolja, ahol a fizető zónát „Várakozási övezet” (zóna) jelzőtáblával és a fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni.

 

9. §

 

/1/ A három vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a parkolózóna egyéb igénybevételéért díjat kell fizetni. A fizetendő díjak a parkolóbérletek és a kizárólagos használatú várakozóhelyek díjait e rendelet 4. sz. melléklete, míg a jogosulatlan használat miatt fizetendő pótdíjak mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése határozza meg. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata.[19]

 

/2/ A fizető parkolózónában megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc[20], mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc.

 

/3/ A parkolásért, vagy a parkolózónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek – 1 óránál rövidebb várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óránál vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 perccel történő –  túllépése esetén 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat kell fizetni.[21]

 

/4/ A parkolók várakozási célú használatáért a díjfizetési kötelezettség a hétfőtől péntekig a II. és III. díjzónában 08.00 – 17.00 óráig, valamint az I. díjzónában 08.00 – 18.00 óráig; szombaton az I. díjzónában 08.00 – 13.00 óráig, a Vásárcsarnok tömbbelsőjében  07.00 – 13.00 óráig áll fenn.[22]

 

/5/ A parkolóhasználat ideje alatt az  üzemeltető nem biztosítja a jármű őrzését és a járműben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a jármű eltulajdonításáért nem felel.

 

/6/ A parkolási idő meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet.

 

/7/ A fizető parkolózónák nem parkolási célú igénybevétele Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere által tett írásbeli nyilatkozat alapján történhet. Azt a kérdést, hogy mely tervezett rendezvény a város mely közterületén tartható meg, a közterület-használatról szóló 31/2008. (10. 15.) sz. Ör. előírásai alapján kell eldönteni.

 

 

Parkolóbérlet

10. §

 

/1/ A parkolózónák igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött bérlet váltható.

 

/2/ A parkolási zónákban a jogosult magánszemélyek és jogosult intézmények kedvezményes, az állandó lakhelyük, székhelyük, telephelyük szerinti szektorra éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak. A kedvezményes parkolóbérlet alapján a zónában jogosult magánszemélyek és intézmények a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott parkolási szektorokat vehetik igénybe parkolás céljából.

 

/3/ Kérelemre a jogosult magánszemélynek kedvezményes éves parkolóbérletet kell kiadni egy db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre. Egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére – jogosultságuk igazolása alapján – legfeljebb két db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre adható kedvezményes parkolóbérlet.

 

/4/ Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzat és szervei „A” díjosztályba tartozó gépkocsijaira és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db „A” díjosztályba tartozó gépkocsijára – kérelemre – polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a parkoló-bérletet kiadni.

 

/5/ A parkolózónában lakó jogosult magánszemély vagy intézmény kérelmére kedvezményes éves parkolóbérlet a jogosultság helyénél alacsonyabb díjosztályú parkoló zónáira is kiadható. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a fokozottan korlátozott övezetben behajtási engedélyre jogosultak esetében is.

 

/6/ A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosult magánszemély/intézmény, aki/amely saját választása alapján valamely parkolózónára jogosító bérletet válthat, az állandó lakhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorába.

 

/7/ A parkolásra jogosító bérlet naptári évre, negyedévre vagy egy hónapi időtartamra, a kedvezményes parkolóbérlet naptári évre vagy félévre vásárolható.

Jogosultságok, mentességek

11. §

 

/1/ A parkolózónában működő intézmények szállításait és szolgáltatásait biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a feladat ellátásának időtartamára, de legfeljebb egy órára díjfizetési kötelezettség nélkül tartózkodhatnak a zónában a folyamatos rakodás ideje alatt.

 

/2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt időn túl a parkoló használatért díjat kell fizetni.

 

/3/ A díjzóna területén engedély nélkül várakozhat:

a) a taxi üzemeltetője a be- és kiszállás, tehertaxi üzemeltetője pedig a fel- lerakodás idejéig,

b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére de legfeljebb 60 percig, a jegyző átirata alapján kiadott engedély használatával, melyet a közterület-kezelő költségtérítés ellenében órával ellátott „sürgősségi betegellátás” megjelöléssel a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díj fizetése ellenében biztosít,

c) az üzemeltető, az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei,

d) a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain, legfeljebb 30 percig, a közterület-kezelő által a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjért kiadott, órával ellátott engedély használatával. Ilyen engedély családonként egy db igényelhető.

 

Kizárólagos használatú várakozóhely

12. §

 

A kizárólagos használatú várakozóhely az olyan közterület, amely kizárólagos parkolási jogot biztosít az engedélyes épülete előtt.

 

 

13. §

 

/1/ Kizárólagos használatú várakozóhely e rendelet alapján kérelemre biztosítható a területi közigazgatási szervek, az önkormányzat hivatalai, az igazságügyi szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainál.

 

/2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt várakozóhelyért a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

 

/3/ Természeti csapás, tűz, illetve út vagy közművek meghibásodása esetén a kizárólagos használat kártalanítás és kártérítés fizetése nélkül, a javítás, helyreállítás  időtartamáig korlátozható.

 

A díj megfizetésének igazolása

14. §

 

/1/ E rendeletben előírt behajtási, illetve parkolási jogosultságot bérlettel vagy a megváltott jeggyel kell igazolni. A jegyváltással egyenértékű a mobiltelefonos parkolókártyával (matricával) rendelkező bejelentkezés is.

 

/2/ A parkolójegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra, a mobiltelefonos bejelentkezés a megjelölt helyre és időtartamra, a parkolóbérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

 

/3/ A megváltott jegyet, bérletet, az órával ellátott engedélyt és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a járműben az első szélvédő mögött, a jármű műszerfalán kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ugyanígy kell eljárni a mobiltelefonos parkolókártyák (matricák) elhelyezésekor.

Ha a korlátozott forgalmú övezetekbe behajtó, vagy a parkolóhelyet igénybe vevő jogosultságát igazoló okmányt nem ellenőrizethető módon helyezte el, vagy az órával ellátott engedély esetén a várakozás megkezdésének időpontját nem állította be, a behajtás, valamint a parkolóhely igénybevétele szabálytalannak tekintendő.[23]

 

/4/ A csak időkorláttal érvényes (órával ellátott) bérlettel rendelkezők kivételével, aki a korlátozott forgalmú övezetben vagy a parkolózónában a /3/ bekezdésben meghatározottak be nem tartása miatt pótdíj fizetésre vonatkozó felhívást kapott,  amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény időpontjától számított 8 napon belül az igénybevételre jogosító bérletét, engedélyét a kezelőnél, illetve az üzemeltetőnél bemutatja és a behajtása, illetve a parkolása egyébként szabályos volt, a pótdíjat törölni kell.

 

/5/ A /4/ bekezdésben meghatározott esetben csak akkor kell törölni a pótdíjat és az ezekhez kapcsolódó költségeket, ha az igénybevevő a parkolásra illetve a behajtásra jogosító bérletét, engedélyét 8 napon belül bemutatja, az ellenőrzés költségeit megfizeti. Az ellenőrzés költsége a bérletcsere díjával megegyező mértékű. Amennyiben az igénybevevő az ellenőrzés költségeit a fenti határidőre nem fizeti meg, úgy köteles a teljes pótdíjat és az ellenőrzés költségeit a kezelőnek, illetve az üzemeltetőnek megfizetni.

 

/6/ Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Ha 150 m-en belül másik jegyautomata nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes.

 

/7/ Akinek behajtásra vagy parkolásra jogosító engedélye van és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

 

Ellenőrzés a korlátozott, fokozottan korlátozott övezetben

és a parkolózónákban

15. §

 

/1/ A korlátozott és fokozottan korlátozott övezet szabályszerű igénybevételét és a díj megfizetését a közterület-kezelő, a parkolózónák szabályszerű használatát pedig az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni.

 

/2/ A rendeletben foglalt engedélyek meglétét, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az üzemeltető és a közterület-felügyelet, a KRESZ szabályainak megfelelő igénybevételt pedig a közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni.

 

/3/ A korlátozott forgalmú övezetekben és a parkolózónákban a díjfizetés elmulasztásával járó jogkövetkezmények érvényesítésére kezelő és az üzemeltető jogosult.

 

/4/ Az üzemeltető, illetve a kezelő a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és pótdíj megállapításához szükséges információkat.

 

/5/ Aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyen, valamely parkolózónában, vagy korlátozott vagy fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosulatlanul várakozik, az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.[24]

 

 

Szabálysértés

16. §

 

/1/ Szabálysértést követ el, és a szabálysértési hatóság 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, akinek a korlátozott, vagy a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekre ,továbbá a fizető parkolókra vonatkozóan:

a) az ingyenes használati joga megszűnt és az engedélyt az üzemeltetőnek nem adja vissza, (14. § /7/ bek.)

b) a díjmentességet jogosulatlanul veszi igénybe. (a 6. § /4/ és 11. § /3/ b), c), d) pontok)

 

/2/ A közterület-felügyelő 3.000.- Ft-tól – 20.000 Ft-ig terjedő helyszínbírságot szabhat ki, arra a személyre, aki az /1/ bekezdés a), és b) pontjában foglaltakat megszegi.

 

Vegyes és záró rendelkezések

17. §

 

/1/ A parkolójegy automaták használatának, továbbá a parkolójegy, behajtási és parkolóbérlet megváltásának módját, valamint a chipkártyás és mobiltelefonos díjfizetés szabályait a rendelet 5. sz. melléklete állapítja meg.

 

/2/ Motorkerékpár parkolására, behajtására a személygépkocsira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a motorkerékpárért a személygépkocsira megállapított díjtételek 50 %-át kell megfizetni, ha behajtása jogosult és a járművet úgy helyezi el, hogy ezáltal nem korlátozza a gépkocsival történő parkolást. Ellenkező esetben a személygépkocsira megállapított díjat kell fizetni.

 

/3/ Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn.

 

/4/ Az adott parkoló zónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolóbérlet nem adható ki.

 

/5/ Az üzemeltető több zónára, övezetre szóló kombinált bérletet adhat ki, melynek díjtételét a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

/6/ Behajtási és parkolási bérletek pótlásáért és cseréjéért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 2. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

 

/7/ A korlátozott forgalmú övezetekben a közterület-kezelő, a parkoló zónákban az üzemeltető a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén 3.000 Ft ügyviteli és postaköltség átalánydíj felszámítására jogosult és a díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti további egyéb költségeinek megtérítését.

 

/8/ A behajtási díj, a parkolási díj meg nem fizetése miatt kiszabott pótdíj megfizetéséért a gépjármű üzembentartója a felelős. A jogkövetkezmények érvényesítésére a korlátozott forgalmú és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetek tekintetében a közterület-kezelő, a parkolózónák vonatkozásában az üzemeltető jogosult.[25]

 

18. §

 

/1/ E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

/2/ 2009. 04. 01-jén kezdődik a díjfizetés a III. díjzónába tartozó Lokomotív u. – Kálvin u. – Vasút u. – az Alkotmány u. úttengely – Rókus utcától nyugatra – Ifjúság u. úttengely – Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig – Kürt u. – Szigeti u. úttengely, továbbá a Harangöntő u. – Felsővámház u. – Farkas István u. Zsolnay V. u. – Lánc – Felsőbalokány  u. a Harangöntő utcáig terjedő terület parkolóhelyein.

/3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. [26]

/4/[27] A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 81/2001.
(12. 20.), a 32/2002. (04.30.), a 16/2003. (03. 14.), a 44/2003. (10. 03.), a 66/2003. 12.22.), a 34/2004. (11.26.), a 44/2006. (12.20.), a 32/2007. (06.29.) sz. önkormányzati rendeletek.

 

Tasnádi Péter s. k.                                                                            Dr. Papp Judit s. k.

polgármester                                                                                      címzetes főjegyző

 

Záradék

Megalkotta a Közgyűlés a  2008. december 11-i ülésén

Kihirdetve: 2008. december hó 15. napján

 

44/2008. (12. 15.) Ör. 1. sz. melléklete

 

 

A történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú
(sétáló, gyalogos-) övezetei:

 

I. Korlátozott forgalmú övezetek:[28]

 

1.)   Világörökségi Zóna (Szent István tér, Sétatér, Dóm tér), Káptalan utca, Szepessy Ignác utca, Hunyadi János út (alagúttól délre), Janus Pannonius utca, Vörösmarty utca, Apáca utca, Ciszterci köz, Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Klimó György utcáig terjedő szakasza

2.)   Hunyadi János út (alagúttól délre), Papnövelde utca, Papnövelde köz, Megye köz, Megye utca, Anna utca, József utca, Mária utca, János utca, Szent Mór utca, Kis Flórián utca, Nagy Flórián utca, Bástya utca, Flórián tér, Király utca (Majorossy Imre utcától Lánc utcáig terjedő szakasza) Felsőmalom utca (Munkácsy Mihály utcától északra), Majorossy Imre utca

3.)   Mátyás király utca, Teréz utca, Irgalmasok utcája

4.)   Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervízútja a Klimó György utca – Kodály Zoltán utca kereszteződéstől a Hunyadi János útig és a Kálvária útnak a Hunyadi utcától az István utcáig terjedő szakasza, Mecsek utca (Juhász Gyula utcától délre), Nyíl utca (Antónia utcától délre), Vilmos utca (Miklós utcától délre)

5.) Európa-Terracina tér

6.) Városház köz, Boltív köz, Kazinczy utca

 

II. Fokozottan korlátozott „sétáló” övezet:[29]

 

7.)       Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Jókai térig terjedő szakasza

8.)       Széchenyi tér,Panoráma sétány(A Havihehyi útnaka Gyopár utcától a 33-as busz fordulójáig)[30]

9.)       Megye utca József utcától Mária utcáig terjedő szakasza

10.)   Király utcának a Széchenyi tértől a Dr. Majorossy Imre utcáig terjedő szakasza

11.)   Búza tér nyugati felének Király utcától a mélygarázs bejáratáig terjedő szakasza

12.)   Fürdő utca Kossuth térre eső szakasza, Hal tér

13.)   Citrom utca (a Graz és Fellbach térrel)

14.)   Esze Tamás utca

 

III. Fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezet:[31]

 

15.)Jókai tér, a Ferencesek utcájának a Jókai tértől az Apáca utca vonalába felállított útelzáró bólyákig tartó szakasza, Kossuth tér.

 

 

 

 

44/2008. (12. 15.) Ör. 2. sz. melléklete

 

A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai

 

A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai

 

1.) Díjtételek                                                                                   

a.) Eseti behajtási engedélyének díja      
(I. sz. melléklet 1. 2. 3. 4. pontjai)                                       

(közterületi tartózkodásra is jogosít)                                                 400 Ft/óra/övezet

b.) Napi behajtási engedély díja                                                    3.000 Ft/nap/övezet

(I. sz. melléklet 1. 2. 3. 4. pontjai)

(közterületi tartózkodásra is jogosít)

c.) A korlátozott forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek

behajtási bérletének díja                                                                   5.000 Ft/év/övezet

(közterületi tartózkodásra nem jogosít)

(közterületi tartózkodásra jogosít)                                         8.400 Ft/év/övezet

cc.) jogosult nyugdíjas magányszemélyek behajtási

      bérletének díja (közterületi tartózkodásra is jogosít)     2.500 Ft/év/övezet

d.) A korlátozott övezetben jogosított magánszemélyek
behajtási bérletének díja                                                                 12.000 Ft/év/övezet

e.) Az 1./cc. pontban meghatározott behajtási engedélyek

díja saját területen történő tartózkodás céljából

(közterületi tartózkodásra nem jogosít)[32]                                        1.200 Ft/év/övezet

f.) Jogosult intézmények részére kiadott

behajtási bérlet díja                                                                       120.000 Ft/év/övezet

(közterületi tartózkodásra is jogosít)

g.) Intézmény dolgozói

a) közterületi tartózkodásra is jogosít)                                      60.000 Ft/év/övezet

b) közterületi tartózkodásra nem jogosít)                                  12.000 Ft/év/övezet

h.) Intézmények rendszeres áruszállítására és

saját területen történő tartózkodásra adott

behajtási engedélyek díja                                                                 12.000 Ft/év/övezet

(közterületi tartózkodásra a rakodási idő kivételével

nem jogosít)

i.) magánparkolóval, telephellyel, székhellyel a   
korlátozott övezetekben nem rendelkező
közüzemi szolgáltató

maximum 1 órás tartózkodásra jogosít                                        150.000 Ft/év/övezet

j) Az 1. sz. melléklet  5., 6., 7., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.  
pontjában meghatározott övezetbe az eseti

behajtásra adott engedély díja[33]                                              1.200 Ft/alk./övezet

 

k) 1. sz. melléklet  5., 6., 7., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.      
pontjában meghatározott övezetbe áruszállításra

időbeli korlátozással kiadott engedély díja[34]             10.000 Ft/övezet

l.) A közterületi rendezvényre történő áruszállításra

időbeli korlátozással kiadott engedély díja:                               1.500.- Ft[35]

m.) Behajtási bérlet pótlásának, cseréjének                   

    költségtérítése                                                                         1.200 Ft/db

n.) Építési és ingatlan-fenntartási célra kiadott

    behajtási engedélyek díja                                                     5.000 Ft/hét/övezet vagy

                                                                                                    10.000 Ft/hó/övezet

o.) Díjmentes behajtási és tartózkodási igazolvány

kiállításának és nyilvántartásának díja                                     3.500 Ft/év

 

2.) Pótdíjak

Aki a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt korlátozott forgalmú (sétáló), és a fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezetekbe engedély nélkül és attól eltérő módon hajt be, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdés szerinti pótdíjat köteles fizetni.[36]

 

a.) Az 1. sz. melléklet 1-4. sz. korlátozott forgalmú övezeteibe engedély nélkül vagy attól eltérő módon behajtót az 1. a.) pontban meghatározott alapdíj figyelembevételével alapdíj és pótdíj megfizetésére kötelezi az üzemeltető.

aa.) Az 1. sz. melléklet 5-10. sz., illetve fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezeteibe engedély nélkül vagy attól eltérő módon behajtót az 1. j.) pontban meghatározott alapdíj figyelembe vételével alapdíj és pótdíj megfizetésére kötelezi az üzemeltető.

b.) A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 10-szerese, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 5-szöröse, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 8 napon belül megfizeti.

c.) A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 20-szorosa, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 10-szerese, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 8 és 20 nap között megfizeti.

d.) . A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 30-szorosa, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 15-szöröse, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 20 napon túl fizeti meg.

 

3.) Az 1. pontban megjelölt díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a 2. pontban meghatározott pótdíj ÁFÁ-t nem tartalmaz.

 

4.) Jogvita esetén – amennyiben a járműről fényképfelvétel készült – a használó költségtérítés ellenében kérheti azt. A költségtérítés mértéke 100.- Ft+ÁFA/db.

 

 

44/2008. (12. 15.) Ör. 3. sz. melléklete

 

1./ Díjzónák

 

Az I. díjzóna határai:

 

Ferencesek utcája – Széchenyi tér – Király utca – Felsőmalom utca – Alsómalom utca úttengely, Nagy Lajos király útja úttengely, József Attila utca úttengely. Rét utca, Rákóczi út – Kórház tér által határolt területen belül a I. zóna parkolóhelyei:

 

Az I. díjzóna parkoló:

 

Széchenyi tér (a tér felújításának megkezdési időpontjáig) – Perczel utca – Munkácsy M. utca – Tímár utca – Lyceum utca  – Gábor utca – Goldmark K. utca – Bercsényi utca – Toldi M. utca – Bajcsy Zs. E. utca Ny-i oldalán fekvő ú.n. Centrum-tömb – Nagy Lajos király u. 9-11. – Kereskedők Háza déli oldala – Nagy Lajos király u. ÁNTSZ, APEH-tömb déli és északi oldala – Czinderi utca – Alsómalom-Rákóczi út kereszteződésében kialakított parkoló – Jókai utca (Nagy Lajos király úttól É-ra eső szakasza) – Eötvös utca – Dischka Gy. utca – Zrínyi M. utca – Dr. Váradi A. utca – Ferencesek utcája (Sétatér és Dr. Váradi utca közötti szakasz) – Rét utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Rákóczi u., ill. Kórház tér (volt Tűzoltó laktanya előtti parkoló) – Iparos Ház belső tömbje – József A. u. 4-6. számú ingatlanok tömbbelsője – Iparosház É-i oldala.

 

  1. I.                    díjzóna szektorai

 

             a) Az Irgalmasok utca és Bajcsy Zs. E. utcától Ny-ra eső és az I. sz. parkolózónához tartozó parkoló,

          b) Az Irgalmasok utcától K-re eső és az I. sz. parkolózónához tartozó  parkoló illetve a Széchenyi tér.

 

A II. díjzóna határai

 

Klimó Gy. utca – Kodály Z. utca – Alkotmány u. (Rókus utca előtti szakasza) – Rókus utca – Hungária út – Madách I. utca – József Attila utca – Szendrey Júlia utca – Garay utca – Kórház tér által határolt terület.

Vásárcsarnok.

Rákóczi út úttengely – Zsolnay V. út úttengely – Lánc utca – Alsóhavi utca úttengely – Ágoston tér – dr. Majorossy I. utca – Felsőmalom utca (Rákóczi útig terjedő szakasz) által határolt területeken belül a II. zóna parkoló.

 

II. díjzóna parkoló:

 

Klimó Gy. utca – Kodály Z. utca – Alkotmány utca – Rókus utca (Ny-i oldalon fekvő tömbbelsővel) – Zója utca – Őz utca – Dr. Nagy J. utca – Attila utca – Báthory utca – Tábor utca – Forbáth A. utca – Sánc utca – Alajos utca – Kóczián S. utca – Dr. Nagy J. u. – Hungária út – Madách I. utca – Erreth L. utca – Hargita utca – Garay utca – Petőfi utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Jászai M. utca – Hőgyes E. utca – Szendrey J. utca – Nagy Lajos király utcától D-re fekvő Vásárcsarnok belső tömbje. Felsőmalom, illetve dr. Majorossy I. utca – Egyetem utca Rákóczi úttól É-ra fekvő szakasza – Koller utca – Lenke utca – Nagy Lajos utca – Harangöntő utca – Béri Balog Á. utca – Lánc utca – Búza tér – Király utca (Felsőmalom utca – Búza tér közötti szakasz).

 

II. díjzóna szektorai

 

            a) A Hungária út és az úttól É-ra fekvő II-es zónához tartozó parkoló

            b) A Hungária út és a József Attila út között fekvő, a II. parkolózónához tartozó parkoló,

            c) A Vásárcsarnok tömbbelső, II. parkolózónához tartozó parkoló (a szektorban ingatlannal rendelkező igényjogosult magánszemélyek és intézmények a III. díjzóna c.) szektorának parkoló igénybevételére is jogosultak).

            d) A Felsőmalom és Rákóczi út kereszteződésétől ÉK-re eső, a II. parkolózónához tartozó parkoló.

 

Az III. díjzóna határai

 

Alsómalom utca (úttengely) – Rákóczi út (úttengely) – Vargha Damján utca (úttengely) – Bacsó B. út – Somogyi B. utca (úttengely) által határolt,

József A. utca úttengely – Nagy Lajos király útja (úttengely) – Bajcsy Zs. E. utca (úttengely) – Móricz Zs. tér – Lokomotív u. – Kálvin u. – Vasút u. (2009. 04. 01-től) – Indóház tér – Rét utca – Kolozsvár utca – Petőfi S. utca által határolt területen belül a III. zóna parkoló:

Alkotmány u. úttengely Rókus u-tól nyugatra – Ifjúság u. úttengely – Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig – Kürt u. – Szigeti u. úttengely (2009. 04. 01-től

Harangöntő u. – Felsővámház u. – Farkas István u. – Zsolnay V. u. – Lánc u. a Harangöntő utcáig (2009. 04.01-től)

 

A III. díjzóna parkolóhelyei

 

Somogyi B. utca – Liszt F. utca – Zsinkó I. utca – Légszeszgyár utca (Somogyi B. utcától É-ra eső szakasz) – Dohány utca – Vasvári P. utca – Egyetem utca (Rákóczi úttól D-re eső szakasz) – Vargha Damján és a Vasvári P. utca – 48-as tér (2009. 04.01-től).

Móricz Zs. tér (és az ettől É-ra fekvő tömbbelső) – Jókai utca (Nagy Lajos király útjától D-re eső szakasz) – Lokomotív u. (2009. 04. 01-től) – Indóház tér – Kálvin utca – Vasút utca (2009. 04. 01-től) – Móricz Zs. utca – Gizella utca – Kafka M. utca – Szabadság utca (József A. utcától D-re eső szakasza) – Heim P. utca – Igló utca – Lőcse utca – Eperjes utca – Rét utca (József A. utcától D-re eső szakasz) – Köztársaság tér – Marosvásárhely utca – Bajnok utca – Szabó J. utca – Semmelweis utca (Kolozsvár utcától É-ra eső szakasza) – Temesvár utca – Kolozsvár utca – Kolozsvár u. 1. Mártírok u. kereszteződés közötti terület – Petőfi utca (József A. utcától D-re eső szakasz) – Nagyvárad utca (Semmelweis és Petőfi utca közötti szakasz)

Ifjúság u. déli oldala – Pacsirta u. a Zichy Gy. utcáig – Kürt u. – Honvéd u. – Váci M. u. – Veres P. u. – Budai Nagy Antal u. (2009. 04. 01-től)

Harangöntő u. – Felsővámház u. Felsőbalokány u. – Farkas I. u. (2009. 04.01-től.)

 

III. díjzóna szektorai

 

a.) Rókus utca – Ifjúság útja – Kürt utca – Szigeti út által határolt terület, valamint a Pacsirta u. (Ifjúság útja és a Zichy Gyula utca közötti szakasz) III. parkolózónához tartozó parkoló (2009. 04. 01-től)

b.) A Rét utca és a Rét utcától Ny-ra eső, valamint a III. parkolózónához tartozó parkoló,

c.) A Rét utcától a Bajcsy Zs. E, utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló

d.) Az Alsómalom utcától É-K-re eső, a III. parkolózónához tartozó parkoló,

e.) A Harangöntő u. – Felsővámház u. – Farkas I. u. – Zsolnay V. u. – Lánc utcáig terjedően (2009. 04. 01-től) a III. parkolózónához tartozó parkoló.

 

2.) Díjosztályok

 

A parkolási díjak szempontjából a közúti gépjárműveket az alábbi két díjosztályba kell sorolni.

 

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.[37]

 

B) díjosztály

Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.[38]

 

 

 

 

 

 

44/2008. (12.15.) Ör. 4. sz. melléklete

 

 

A parkolás díjai és pótdíjai

1.) Parkolási díjak:

díjövezet

A/ díjosztály

B/ díjosztály

I.

díjövezet

  300 Ft/óra

 600 Ft/óra

II.

díjövezet

 160 Ft/óra

 400 Ft/óra

III.

díjövezet

100 Ft/óra

 200 Ft/óra

 

2.) Parkolóbérlet havi, negyedéves és éves díjai (csak az A/ díjosztályba tartozó járművekre váltható)

 

díjövezet

havi bérlet

negyedéves bérlet

éves bérlet

 

I. díjövezet

 26.000 Ft

 66.000 Ft

 240.000 Ft

II. díjövezet

 7.000 Ft

 18.000 Ft

 56.000 Ft

III. díjövezet

 2.700 Ft

 6.600 Ft

 22.000 Ft

összevont bérlet (I-III. övezet)

30.000 Ft

80.000 Ft

270.000 Ft

 

3.) Parkolóbérlet váltható az egyes díjzónákban lakó jogosult magánszemélyek és intézmények, valamint az önkormányzat és intézményei részére az alábbi feltételekkel: (éves/féléves időszakra)

 

a.) Jogosult magánszemélyek:                 

            – I. övezetben                                                6.600/3.600 Ft

            – II. övezetben                                                           4.800/2.600 Ft

            – III. övezetben                                                          3.600/2.000 Ft

aa.) jogosult nyugdíjas magánszemélyek

      (bármely díjövezetben)                                      3.000 Ft

 

b.) Jogosult intézmények:                                                                                     

            – I. övezetben                                             120.000/62.000 Ft

            – II. övezetben                                                           34.000/19.000 Ft

            – III. övezetben                                                          11.000/6500 Ft

c.) Kizárólagos használatú várakozóhely díja:

I.

díjövezet:  

400.000 Ft/év/parkolóhely

II.

díjövezet:  

200.000 Ft/év/parkolóhely

III.

díjövezet:  

100.000 Ft/év/parkolóhely

 

d.) Parkolóbérlet cseréjének, pótlásának díja                 1.000 Ft/db

 

4.) A parkolási díjak pótdíjai:

A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mértékűek.[39]

 

5.) A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

 

 

 

 

44/2008. (12. 15.) Ör. 5. sz. melléklete

 

A korlátozott forgalmú övezetek és parkolózónák használatáról,
valamint a használatra jogosító engedélyekről

 

 

  1. A parkolózónában parkolni a parkolójegy automatából pénzérmével vagy chipkártyával váltott parkolójegy, vagy előre váltott napi parkolójegy (10 órai parkolási összeg) alapján, mobiltelefonos díjfizetéssel, érvényes bérlettel, vagy engedéllyel lehet.

Mobiltelefonos díjfizetéssel igénybe vehető legrövidebb parkolási időtartam 15 perc.

 

A parkolóbérlet, kedvezményes és kombinált parkolóbérlet az A/díjosztályhoz tartozó járművekre, chipkártya és mobiltelefonos kártya (matrica) a közterület-kezelő által megbízott Kerident Kft irodájában vásárolható (Pécs, Lánc u. 2.).

 

A parkolójegyet a parkolójegy automatából kell megvásárolni fémpénz bedobásával vagy chipkártyával. A legrövidebb időtartam, amelyre parkolójegy vásárolható, 15 perc[40]. A várakozási idő meghosszabbítása új parkolójegy megváltásával történhet.

 

A parkolóhely igénybevétele úgy történhet, hogy az elfoglaláskor a gépkocsi első szélvédője mögött jól látható módon kell elhelyezni a jogosultságot igazoló jegyet vagy bérletet, illetve a fizetési mentességet biztosító engedélyt.

 

A mobiltelefonos díjfizetésnél az üzemeltetőhöz befizetett díj felhasználásáig a fizető parkolóhelyek korlátozás nélkül vehetők igénybe úgy, hogy az adott parkolóhelyen a parkolás kezdetét és a parkolás befejezését az igénybe vevő regisztráltatja a megadott telefonszámon. Az igénybevétel jogszerűségét az ellenőrök a regisztráció alapján ellenőrzik.

 

  1. A korlátozott forgalmú övezet igénybevételére vonatkozó behajtási engedély vagy behajtási bérlet a közterület-kezelő Pécs Holding Zrt. irodájában vásárolható (7626 Pécs, Búza tér 8/b.)

Behajtási engedélyt, bérletet a közterület-kezelő a jogosultság és a díj befizetésének igazolása alapján a gépjármű rendszámának feltüntetésével adja ki.

 

 

 

 

a 44/2008. (12. 18.) rendelet 7. sz. melléklete[41]

 

 

 [1] Módosította a 18/2010. (VI.25. Ör. 1. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től

[2] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[3] Beiktatta a 18/2010. (VI. 25.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[4] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[5] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[6] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[7] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[8]  Módosította az 1/2009. (01. 30.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[9] Beiktatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[10] Beiktatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[11] A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[12] A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[13] A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[14] A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[15] A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. (01. 30.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[16] Kiegészítette az 1/2009. (01. 30.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[17] Kiegészítette az 1/2009. (01. 30.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[18] Módosította az 1/2009. (01. 30.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. február 1-től

[19] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[20] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[21] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[22] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[23] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[24] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 13. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[25] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 14. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[26] Beiktatta a 29/2009. (08. 31.) Ör. 15. §-a, mely hatályos 2009. augusztus 31-től

[27] A bekezdés számozását megváltoztatta a 29/2009. (08.31.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2009. augusztus 31-től

[28] Az I. pontot módosította a 10/2010. (03. 19.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[29] A II. pontot módosította a 10/2010. (03. 19.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[30] Kiegészítette a16/2010.(VI.14) Ör 1.§-a, mely hatályos 2010 június 14-től.

[31] A III. pontot kiegészítette a 10/2010. (03.- 19.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[32] Módosította a 10/2010. (03. 19.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[33] Módosította a 10/2010. (03. 19.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[34] Módosította a 10/2010. (03. 19.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től.

[35] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 15. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[36] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 16. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[37] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 17. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[38] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 17. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[39] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 18. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[40] Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 19. §-a, mely hatályos 2010. július 1-től.

[41] Módosította a 10/2010. (03. 19. Ör. 6. §-a, mely hatályos 2010. március 19-től