Pécsi parkolási rendelet módosítás 2010.06.25.

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének

18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről,

valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

44/2008. (12. 15.) rendelet módosításáról

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében  és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény       8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1.          §          Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 44/2008. (12. 15.) rendeletének (továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott várakozási célú területek

a) korlátozott forgalmú övezetekből

b) fokozottan korlátozott sétáló övezetekből,

c) fokozottan korlátozott gyalogos övezetekből,

d) parkolózónákból

tevődnek össze.

(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező gépjárműre és azok üzembentartójára.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre,

b) az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá a halottszállító gépjárművekre,

c) a sárga villogó figyelmeztető jelzést jogszerűen használó kommunális szolgáltató járművekre,

e) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire.”

(5) Díjfizetés nélkül jogosultak a korlátozott forgalmú övezetbe behajtani, ott tartózkodni, valamint a parkolózónákban várakozni a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottak, illetve az őket szállítók, amennyiben gépjárműveiket az engedélyesek érdekében használják.”

2.          §          Az Ör. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) parkolózónák: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.”

 3.          §          Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

„n) gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.”

 4.          §          Az Ör. 3. § (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni.

A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetekbe történő behajtás díjait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”

 5.          §          Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Aki a korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetekbe e rendeletben meghatározott engedély nélkül, az engedély jogosultságaitól eltérően hajt be, vagy tartózkodik, továbbá ha a behajtási engedélyben meghatározott időt – 1 óránál rövidebb fizetés esetén 5 perccel, 1 órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel – túllépi, 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.”

 6.          §          Az Ör. 4. § (2) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A korlátozott forgalmi övezetekbe – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító engedéllyel (ideértve az egy közterületi rendezvény esetén a többszöri behajtást is), vagy napi behajtási engedéllyel, továbbá a jogosult intézményeknek a rendszeres áruszállításra (folyamatos rakodás mellett legfeljebb 20 perc időtartamra) és saját területen történő parkolásra adott behajtási engedéllyel vagy e rendeletben meghatározott egyébb engedéllyel lehet behajtani. Az eseti vagy napi behajtásra szóló engedély időbeni korlátozással is kiadható a Király utcába és a Ferencesek utcájába 7.00 – 10.00 óráig, a Citrom utcába, a Graz és Fellbach térre 7.00 – 10.00 és 18.00 – 20.00 óra között.”

 7.          §          Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet „Pécs Város korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (sétáló, gyalogos) övezetei” című 1. sz. melléklete I. pontjának 1-4. alpontjaiban meghatározott területekre szóló behajtási engedély – a jogosult, a jogosított magánszemélyek és az intézmény magánparkolóhelyének a megközelítése céljából történő behajtás eseteit kivéve – napi 9 óra, az 5.) és a 6.) pontokban meghatározott területekre pedig napi 4 óra időtartamot nem haladhatja meg.” 

 8.          §          Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A három vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a parkolózóna egyéb igénybevételéért díjat kell fizetni. A fizetendő díjak a parkolóbérletek és a kizárólagos használatú várakozóhelyek díjait e rendelet 4. sz. melléklete, míg a jogosulatlan használat miatt fizetendő pótdíjak mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése határozza meg. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata.”

 9.          §          Az Ör. 9. § (2) bekezdésében a „legrövidebb időtartam 30 perc” szövegrész helyébe a „legrövidebb időtartam 15 perc” szövegrész lép.

 10.     §          Az Ör. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A parkolásért, vagy a parkolózónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek – 1 óránál rövidebb várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óránál vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 perccel történő –  túllépése esetén 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat kell fizetni.”

 11.  §           Az Ör. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép:

„(4) A parkolók várakozási célú használatáért a díjfizetési kötelezettség a hétfőtől péntekig a II. és III. díjzónában 08.00 – 17.00 óráig, az I. díjzónában 08.00 – 18.00 óráig; szombaton az I. díjzónában 08.00 – 13.00 óráig, a Vásárcsarnok tömbbelsőjében  07.00 – 13.00 óráig áll fenn.”

 12.  §           Az Ör. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

                     „(3) A megváltott jegyet, bérletet, az órával ellátott engedélyt és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a járműben az első szélvédő mögött, a jármű műszerfalán kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ugyanígy kell eljárni a mobiltelefonos parkolókártyák (matricák) elhelyezésekor.

                     Ha a korlátozott forgalmú övezetekbe behajtó, vagy a parkolóhelyet igénybe vevő jogosultságát igazoló okmányt nem ellenőrizethető módon helyezte el, vagy az órával ellátott engedély esetén a várakozás megkezdésének időpontját nem állította be, a behajtás, valamint a parkolóhely igénybevétele szabálytalannak tekintendő.”

 13.  §           Az Ör. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyen, valamely parkolózónában, vagy korlátozott vagy fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosulatlanul várakozik, az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.”

 14.  §           Az Ör. 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A behajtási díj, a parkolási díj meg nem fizetése miatt kiszabott pótdíj megfizetéséért a gépjármű üzembentartója a felelős. A jogkövetkezmények érvényesítésére a korlátozott forgalmú és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetek tekintetében a közterület-kezelő, a parkolózónák vonatkozásában az üzemeltető jogosult.”

 15.    §          Az Ör. „A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai” című 2. sz. mellékletének l.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„l.) A közterületi rendezvényre történő áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja:                            1.500.- Ft”

 16.    §          Az Ör. „A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai” című 2. sz. mellékletének 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Pótdíjak

Aki a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt korlátozott forgalmú (sétáló), és a fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezetekbe engedély nélkül és attól eltérő módon hajt be, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdés szerinti pótdíjat köteles fizetni.”

 17.    §       Az Ör. 3. sz. mellékletének a „Díjosztályok” című 2. pontjának A) és B) díjosztály alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.

 B) díjosztály

Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.”

 18.    §          Az Ör. „A parkolás díjai és pótdíjai” című 4. sz. melléklete „A parkolási díjak pótdíjai” című 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.) A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mértékűek.”

 19.    §          Az Ör. „A korlátozott forgalmú övezetek és parkolózónák használatáról, valamint a használatra jogosító engedélyekről” című 5. sz. melléklete 1. pontjában „az, amelyre parkolójegy vásárolható „30 perc” szövegrész helyébe „az, amelyre parkolójegy vásárolható 15 perc” szövegrész lép.

 20.   §           Hatályát veszti az Ör.

a) 17. § (2) bekezdése,

b) 4. sz. melléklet 4.) pontjának c), d) és e) alpontja.

 21. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a   hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

            (2)   Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 Dr. Páva Zsolt s. k.                                                       Dr. Papp Judit s. k.

      polgármester                                                           címzetes főjegyző

 

 

Záradék:

Elfogadta: a Közgyűlés a 2010. június 24.-i ülésén

Kihirdetve: 2010. 06.hó 25.napján